In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Primaria comunei Talpa, judetul Teleorman, organizeaza concurs in data de 12.04.2021, ora 10,00 proba scrisa, in data de 15.04.2021, ora 10 proba interviu, pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta din cadrul Compartimentului Administrativ: sofer pentru microbuzul scolar, treapta I, categoria “D”, perioada nedeterminata.

   Concursul se va desfăşura la sediul din str. 22 Decembrie 1989, nr. 1, localitatea Talpa, judeţul Teleorman..

   Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
     d) are capacitate deplină de exerciţiu;
     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
     f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant
– nivelul studiilor – medii/gimnaziale;
– poseda permis de conducere categoria “D” ,
– poseda atestat pentru trasportul rutier de personae, eliberat de ARR.
– aviz psihologic și adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
– poseda card tahograf
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicita.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică(Permis de conducere categoria D, Atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de ARR, Card tahograf)
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Cazierul auto;
 7. Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto;
 8. Aviz psihologic
 9. curriculum vitae.

  * Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

  ** În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

   Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

   Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei comunei Talpa, secretariat, telefon 0247898255, fax 0247898255, e-mail: primaria_talpa@yahoo.com

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • 03.2021– publicarea anunţului;
 • 03.2021– 02.04.2021, ora 16.00 – perioada de depunere a dosarelor;
 • 04.2021, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea rezultatului selecției;
 • 04.2021, până la ora 16.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
 • 04.2021, ora 12.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul primăriei;
 • 04.2021, ora 10.00 – susţinerea probei scrise;
 • 04.2021, ora 16.00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor probei scrise;
 • 04.2021, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestații și soluționarea acestora.
 • 04.2021, ora 10.00 – susţinerea interviului;
 • 04.2021, ora 16.00 – afişarea la sediul primăriei a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba interviu şi finalizarea concursului.

BIBLIOGRAFIE
– Constitutia Romaniei -republicata
– Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;
– Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
– Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
– HG. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002. cu modificarile si completarile la zi;
– HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

NOTA
Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Atributiile postului

 1. Asigura transportul elevilor la scoli si retur ,
 2. Poseda cunostinte de mecanica auto ,
 3. Verifica zilnic starea tehnica a masinii ,
 4. Completeaza zilnic foile de parcurs ,
 5. Ajuta elevii la urcarea si cobararea din masina ,
 6. Mentine masina in stare buna de functionare ,
 7. Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea UAT comuna Talpa, in conformitate cu nevoile unitatii de invatamant si a primariei ,
 8. Va respecta normele specifice de securitate a muncii, circulatie rutiera si regulamentul de ordine interna al institutiei

             Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon/fax 0247 898255, persoana de contact – Erimia Vasile-Marian, secretar general al comunei.

Atenție!

Se vor respecta prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

 

 

 

PRIMAR,

Cleofir NETEJORU