ANUNŢ

Primăria Comunei Talpa, judeţul Teleorman,organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, după cum uremează:
– muncitor calificat-excavatorist, treapta I, studii(G), funcție contractuală de execuție, durată nedeterminată în cadrul Compartimentului Administrativ.
Condiții specifice de participare la concurs:
– certificat de calificare/atestat – Mașinist la mașini pentru terasamente;
– permis de conducere – categoria B;
– vechime conform calificării – minim 5 ani.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Talpa, jud.Teleorman, în data de 03.12.2020, ora 10.00-proba scrisă şi în data de 04.12.2020 – interviul.
Condiţiile generale de participare :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice de participare la concurs:
– certificat de calificare/atestat – Mașinist la mașini pentru terasamente;
– permis de conducere – categoria B;
– vechime conform calificării – minim 5 ani.
Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată primarului comunei;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează**;
5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate*;
6. curriculum vitae(CV)- model europass;
7. documente de stare civilă.
*Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
**în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copiile din dosar se prezintă însoţite de originale care vor fi certificate pentru conformitate cu originalele de către secretarul comisiei de concurs.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate pentru dosarul de înscriere sunt afişate pe site-ul instituţiei-www.comuna-talpa.ro.
Dosarele de concurs trebuie să conţină documentele prevăzute la art. 6 din H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
– 10.11.2020 – publicare anunţ;
– 10.11.2020 – 25.11.2020,ora 16.00 – depunere dosare concurs;
– 26.11.2020 – selecţia dosarelor si afişarea rezultatelor selecţiei;
– 03.12. 2020 – proba scrisă;
– 04.12.2020 – interviul;
– 07.12.2020 – afisare rezultate finale
Termenul de depunere al contestaţiilor privind selecţia dosarelor, al rezultatelor la proba scrisă şi interviu, va fi cunoscut odată cu afişarea rezultatelor privind fiecare etapă a concursului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon/fax 0247 898255, persoana de contact – Erimia Vasile-Marian, secretar general al comunei.
Atenție!
Se vor respecta prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

PRIMAR,
Cleofir NETEJORU