anunt organizare concurs referent taxe si impozite locale

 

ANUNŢ

 

Primăria comunei Talpa, județul Teleorman organizează concurs de recrutare în vederea ocupării  funcţiei publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional principal, compartiment taxe și impozite locale.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Talpa şi se va desfăşura după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere la concurs, va avea loc în va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă, se va susţine în data de 08.2024, începând cu ora 09.00;
 • interviul, se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de la data susţinerii probei scrise.

 

Pentru a participa la concurs, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • candidatii trebuie sa fie absolventi de studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat.
 • vechime în specialitate a studiilor necesare exercitării funcției publice:5 ani.

 

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la sediul Primăriei comunei Talpa, la secretarul comisiei de concurs, în perioada 10.07.2024- 29.07.2024, ora 16.00 şi va conţine, în mod obligatoriu:

1.formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3;

2.curriculum vitae, modelul comun european;

3.copia actului de identitate;

4.copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atesta efectuarea unor specializări și perfecționări;

 1. copiie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 2. copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 3. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunăatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 4. cazieruljudiciar;
 5. declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

 

Copiile de pe actele menționate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția documentului de la numărul 3 care se poate transmite și în format electronic pe adresa de e-mail a secretarului comisiei.

Documentele prevăzute la numerele 1 și 9 precum și modelul adeverinței care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitatea studiilor se regăsesc direct la secretarul comisiei de concurs.

 

 

Tematica concursului, bibliografia, fișa postului și documentele necesare înscrierii sunt afișate la sediul Primăriei comunei Talpa. Relații suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs: Primăria comunei Talpa, din comuna Talpa, str.22 decembrie 1989 nr.1, persoană de contact: Băroiu Răzvan-Nicu, secretarul general al comunei, telefon 0767864895,  e-mail: primaria_talpa@yahoo.com.

 

 

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată

cu tematica Constituția României, republicată

 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

 1. Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Partea I, titlul I şi titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I şi II ale părţii a VI-a din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Titlul IX

 1. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Titlul III, V, VI,VII, XI

 1. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

cu tematica Dispoziții generale; Constatarea contravenției; Aplicarea sancțiunilor contravenționale; Căile

de atac; Executarea sancțiunilor contravenționale.

 

Atribuţii stabilite în fişa postului:

Fișa postului:

 • Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a tuturor atribuțiilor de serviciu stabilite prin prezenta fișă a postului sau care îi revin în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Răspunde de păstrarea secretului de stat, a secretului de serviciu și a confidențialității în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care au cunoștință în exercitarea funcției;
 • Răspunde de rezolvarea lucrărilor și corespondenței primite în termenele prevăzute de lege;
 • Are obligația să cunoască și să respecte documentele interne – proceduri, instrucțiuni și externe – acte normative, reglementări aplicabile;
 • Încasează în numerar veniturile fiscale şi nefiscale cuvenite bugetului local de la persoane fizice şi persoane juridice , distinct pe fiecare impozit , taxă , inclusiv majorări de întârziere pe structura clasificaţiilor bugetare ;
 • Editează din programul informatic chitanţa fiscală cu regim special , model ITL- 1 , pentru impozitele şi taxele locale ;
 • In termen de 3 zile depune la Trezorerie , veniturile bugetului local încasate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
 • Întocmeşte zilnic registrul de casă şi predă biroului contabilitate sau persoanei împuternicite cu verificarea gestiunii numerarului exemplarul al doilea din registrul de casa , insotit de documentele justificative de incasari si plati inscrise.
 • Ridica in baza CEC-ului de numerar , de la Trezorerie sume pentru achitarea unor cheltuieli materiale urgente, pâna la nivelul limitei soldului de numerar aprobat.
 • Ridică în baza CEC-ului de numerar sume pentru achitarea salariilor cuvenite asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap , a ajutoarelor de urgenţă , indemnizaţii de naştere, cheltuieli de deplasare , etc.
 • Efectuează plăţi în baza documentelor justificative întocmite, aprobate certificate, avizate conform reglementărilor legale, în termen de 3 zile pe bază de semnătură.
 • Pentru plăţile făcute unor persoane din afara unităţii va solicita acestora actele de identitate , înscriind pe documentele de plată numărul actului de identitate.
 • Urmarirea, incasarea si executarea silita a contraventiilor.
 • Înainte de începerea activităţilor zilnice verifică înregistrarea sigiliilor şi încuietorilor de la casele de fier sau dulapurile metalice.
 • Registrul de casă se numerotează şi se şnuruieşte, se sigilează şi înnregistrează în registrul jurnal general pentru înregistrarea corespondenţei de la nivelul autorităţii administratiei locale
 • Păstrează şi arhivează documentele pe care le întocmeşte
 • Debiteaza toate impozitele şi taxele locale in Registrul extras de rol
 • urmarirea realizarii creantelor bugetului local la termenele scadente,precizate in Codul fiscal (cu modificarile si completarile ulterioare) si comunicarea dosarelor fiscale ale debitorilor restanti, executorilor fiscali;
 • colaboreaza cu executorii fiscali si sprijina activitatea acestora in vederea recuperarii debitelor;
 • participa la incasarea impozitelor si taxelor locale de
 • la contribuabilii aflati in lista de ramasita la finele perioadei expirate de plata; (incepand cu 01.ianuarie- 31 martie si 31 septembrie inclusiv);
 • verifica daca sumele inscrise in registrul de casa, corespund cu cele din duplicatele chitantelor emise, in cazul in care se intocmesc chitantele fiscale manual;
 • verifica daca sumele incasate pe tipuri de impozite si taxe, conform structurii clasificatiei bugetare, sunt depuse corect pe structura clasificatiei bugetare in aceiasi zi sau a doua zi la trezorerie
 • verificarea datelor inscrise in declaratiile de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri, impozitului pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor juridice cu datele din evidenta contabila a contribuabilului;
 • verificarea datelor inscrise, in declaratia de impunere privind stabilirea taxei, in suma fixa, pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, precum si pentru firma instalata la locul exercitarii activitatii, cu suprafata afisului, panoului, suprafata firmei, dupa caz, in teren;
 • depistarea persoanelor fizice care desfasoara fara autorizatie sau fara viza anuala, activitati economice, potrivit prevederilor Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati in mod independent si comunica administratiei fiscale ;
 • verificarea persoanelor fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicitatii declaratiilorde impunere, asupra modificarilor intervenite, modificand unde este cazul impunerile initiale si luand masuri pentru incasarea diferentelor de impozite stabilite;
 • tine evidenta incasarilor in baza chitantelor fiscale , reprezentand chirii datorate ocuparii domeniului public

sau privat cu chioscuri, comert de intampinare, organizari de santier, comert ocazional, tonete, masute, rulote,amplasarea firmelor si reclamelor, sau inchirierii de spatii , cladiri din domeniul public sau privat.

 • tine evidenta incasarilor in baza chitantelor fiscale, reprezentand redevente din concesiuni de bunuri din domeniul public sau privat.

 

PRIMAR,

Cleofir NETEJORU