ANUNT afisare site

 
 
Primăria Comunei Talpa, judeţul Teleorman,organizează concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de natură contractuală, muncitor calificat-fochist cazane de abur de joasă presiune, în cadrul 
Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Dependente „Sfânta Maria”. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Talpa, jud.Teleorman, în data de 
14.12.2020, ora 10.00-proba scrisă şi în data de 15.12.2020  interviul. 
Condiţiile generale  de participare : 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs;  
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
calificare de fochist la cazane de apă caldă,cazane de abur de joasă presiune,clasa C; 
 dețină autorizație de fochist atesat ISCIR; 
nivel studii: medii/generale; 
 vechime conform calificării  nu este cazul. 
Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 
urmatoarele documente: 
1.cererea de înscriere la concurs adresată primarului comunei; 
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; 
3.copiile documentelor care  ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
4.cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere  nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează**; 
5.adeverinţă medicală care  ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate*; 
6.curriculum vitae(CV)- model europass; 
7.documente de stare civilă. 
*Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
 
 
 
**în cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere  nu are antecedente penale, 
în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de 
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a 
concursului. 
Copiile din dosar se prezintă însoţite de originale care vor fi certificate pentru conformitate cu 
originalele de către secretarul comisiei de concurs. 
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele 
solicitate pentru dosarul de înscriere sunt afişate pe site-ul instituţiei-www.comuna-talpa.ro. 
Dosarele de concurs trebuie  conţină documentele prevăzute la art. 6 din H.G 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. 
Calendarul de desfăşurare a concursului: 
18.11.2020  publicare anunţ; 
18.11.2020  09.12.2020,ora 16.00  depunere dosare concurs; 
09.12.2020  selecţia dosarelor si afişarea rezultatelor selecţiei; 
14.12. 2020  proba scrisă; 
15.12.2020  interviul; 
15.12.2020  afisare rezultate finale 
Termenul de depunere al contestaţiilor  privind selecţia dosarelor, al rezultatelor la proba scrisă şi 
interviu, va fi cunoscut odată cu afişarea rezultatelor privind fiecare etapă a concursului. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon/fax 0247 898255, persoana 
de contact  Erimia Vasile-Marian, secretar general al comunei. 
Atenție! 
Se vor respecta prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19. 
 
TEMATICA 
1.Responsabilitățile fochistului; 
2.Operații de întreținere și exploatare centrale termice; 
3.Cerințe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de conbustibili solizi; 
4.Obligațiile lucrătorilor privind securitatea în muncă; 
5.Obligațiile salariatului/utilizatorului privind apărarea împotriva incendiilor; 
6.Conduita personalului contractual din instituțiile publice. 
 
BIBLIOGRAFIA 
1.ORDIN nr. 663 din 12 aprilie 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea Prescripţiilor 
tehnice PT C 1-2010 “Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi 
economizoare independente”, PT C 4-2010 “Recipiente metalice stabile sub presiune”, 
PT C 6-2010 “Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C 7-2010 
“Dispozitive de siguranţă”, PT C 8-2010 “Instalaţii de distribuţie gaze petroliere 
lichefiate”, PT C 9-2010 “Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, 
 
 
 
PT C 10-2010 “Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”; 
2.LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în munca; 
3.LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*)privind apărarea împotriva 
incendiilor; 
4.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul administrativ